Kế hoạch khám sức khỏe lái xe kinh doanh vận tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc kiểm tra sức khỏe của lái xe, tăng cường quản lý bến xe ô tô khách và chấn chỉnh hoạt động kiểm định phương tiện.

Kế hoạch khám sức khỏe lái xe kinh doanh vận tải

Kế hoạch khám sức khỏe lái xe kinh doanh vận tải

Ngày 24/03/2014, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch kiểm tra sức khỏe lái xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, với mục đích:

Kiểm tra sức khỏe toàn bộ lái xe hoạt động kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố đảm bảo đủ sức khỏe để lái xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Giúp doanh nghiệp vận tải không sử dụng lái xe không đảm bảo sức khỏe (theo Khoản 1 Điều 2 tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y Tế về việc Hướng dẫn khám sức khỏe), sử dụng chất ma túy tham gia hoạt động vận tải bằng ô tô;

Góp phần làm giảm tai nạn giao thông đường bộ do lái xe không đảm bảo sức khỏe, sử dụng chất ma túy và các chất kích thích gây nghiện khác.

Kế hoạch khám sức khỏe lái xe kinh doanh vận tải

Kế hoạch khám sức khỏe lái xe kinh doanh vận tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc kiểm tra sức khỏe của lái xe, tăng cường quản lý bến xe ô tô khách và chấn chỉnh hoạt động kiểm định phương tiện.

Kế hoạch khám sức khỏe lái xe kinh doanh vận tải

Kế hoạch khám sức khỏe lái xe kinh doanh vận tải

Ngày 24/03/2014, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch kiểm tra sức khỏe lái xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, với mục đích:

Kiểm tra sức khỏe toàn bộ lái xe hoạt động kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố đảm bảo đủ sức khỏe để lái xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Giúp doanh nghiệp vận tải không sử dụng lái xe không đảm bảo sức khỏe (theo Khoản 1 Điều 2 tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y Tế về việc Hướng dẫn khám sức khỏe), sử dụng chất ma túy tham gia hoạt động vận tải bằng ô tô;

Góp phần làm giảm tai nạn giao thông đường bộ do lái xe không đảm bảo sức khỏe, sử dụng chất ma túy và các chất kích thích gây nghiện khác.